Wettelijke vermeldingen

Je bent hier: Startpagina > Wettelijke vermeldingen

1. Presentatie van de site

Krachtens artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, worden de gebruikers van de site geïnformeerd over de identiteit van de verschillende belanghebbenden in het kader van de oprichting ervan en gevolgd:

Site uitgegeven door:
Communicatiebureau Equinoxes
Rue des Moines
02200 Villeneuve-Saint-Germain
www.equinoxes.fr

Publicatiedirecteur:
Idelco Insulation NV
Hooiemeersstraat 1
8710 Wielsbeke
België

Maker:
Communicatiebureau Equinoxes
Rue des Moines
02200 Villeneuve-Saint-Germain
www.equinoxes.fr

Gastheer:
Communicatiebureau Equinoxes
Rue des Moines
02200 Villeneuve-Saint-Germain
www.equinoxes.fr

Het bureau EQUINOXES:
Het communicatiebureau Equinoxes is al meer dan 10 jaar het hart van de digitale technologie en begeleidt professionals bij hun communicatieprojecten.
Advies & strategie · Creatie van websites · Grafische studio · Evenementen · Audiovisuele productie
tel. : 03 23 76 26 77 of contact@equinoxes.fr

2. Algemene gebruiksvoorwaarden van de site en de aangeboden diensten

Het gebruik van deze site impliceert de volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde gewijzigd of aangevuld worden, gebruikers van deze site worden dan ook uitgenodigd om ze regelmatig te raadplegen.

Deze site is normaal gesproken op elk moment toegankelijk voor gebruikers. Een onderbreking wegens technisch onderhoud kan echter worden beslist door de publicatiedirecteur, die dan zal trachten de gebruikers te informeren over de data en tijden van de interventie.

Deze site wordt regelmatig bijgewerkt door de publicatiedirecteur. Op dezelfde manier kunnen de wettelijke vermeldingen op elk moment worden gewijzigd: ze dringen zich niettemin op aan de gebruiker die wordt uitgenodigd om er zo vaak mogelijk naar te verwijzen om er vertrouwd mee te raken.

3. Beschrijving van de geleverde diensten

Het doel van deze site is om informatie te verstrekken over alle activiteiten van het bedrijf.

De Director of Publication streeft ernaar om op deze site zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken. Het kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor weglatingen, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de update, noch door haarzelf, noch door externe partners die haar deze informatie verstrekken.

Alle informatie op deze site wordt gegeven als een indicatie en zal waarschijnlijk evolueren. Bovendien is de informatie op deze site niet volledig. Ze worden gegeven onder voorbehoud van wijzigingen sinds ze online zijn gezet.

4. Contractuele beperkingen op technische gegevens

De site maakt gebruik van JavaScript-technologie.

De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade die verband houdt met het gebruik van de site. Bovendien stemt de gebruiker van de site ermee in om toegang te krijgen tot de site met behulp van recente apparatuur, die geen virussen bevat en met een bijgewerkte browser van de nieuwste generatie.

5. Intellectueel eigendom en vervalsingen

De Publicatiedirecteur is de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of bezit de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de site, met name de teksten, afbeeldingen, grafieken, logo’s, iconen, geluiden, software.

Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht de gebruikte middelen of procédés, is verboden, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van de publicatiedirecteur.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of een van de elementen die deze bevat, wordt beschouwd als een inbreuk en wordt vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

6. Beperking van aansprakelijkheid

De Director of Publication kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade aan de apparatuur van de gebruiker bij het bezoeken van de site, die voortvloeit uit het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de specificaties vermeld in punt 4, of uit het optreden van een bug of een onverenigbaarheid.

De Director of Publication kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade (zoals verlies van markt of gemiste kans) die voortvloeit uit het gebruik van deze site.

Interactieve ruimtes (mogelijkheid om vragen te stellen in de contactruimte) zijn beschikbaar voor gebruikers. De Director of Publication behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving alle in deze ruimte geplaatste inhoud te verwijderen die in strijd zou zijn met de in Frankrijk geldende wetgeving, met name de bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming. In voorkomend geval behoudt de Publicatiedirecteur zich ook het recht voor om de burgerlijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker aan te vechten, in het bijzonder in geval van een racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische boodschap, ongeacht het gebruikte medium (tekst, foto, enz.).

7. Beheer van persoonsgegevens

Zie ons privacybeleid .

8. Hypertekstlinks en cookies

Deze site bevat een aantal hyperlinks naar andere sites, opgezet met toestemming van de publicatiedirecteur. Hij heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van de aldus bezochte sites te verifiëren en zal daarom geen enkele verantwoordelijkheid voor dit feit aanvaarden.

Het browsen op deze site veroorzaakt waarschijnlijk de installatie van cookie(s) op de computer van de gebruiker. Een cookie is een klein bestand dat de identificatie van de gebruiker niet mogelijk maakt, maar dat informatie registreert met betrekking tot de navigatie van een computer op een site. De aldus verkregen gegevens zijn bedoeld om latere navigatie op de site te vergemakkelijken en zijn ook bedoeld om verschillende aanwezigheidsmetingen mogelijk te maken.

Weigering om een cookie te installeren kan het onmogelijk maken om toegang te krijgen tot bepaalde diensten. De gebruiker kan zijn computer echter als volgt configureren om de installatie van cookies te weigeren:

  • Onder Internet Explorer: tooltab (pictogram in de vorm van een tandwieltje rechtsboven ) / internetopties. Klik op Privacy en kies Blokkeer alle cookies. Valideer op OK.
  • Onder Firefox: klik bovenaan het browservenster op de Firefox-knop en ga vervolgens naar het tabblad Opties. Klik op het tabblad Privacy. Stel de bewaarregels in op: gebruik aangepaste instellingen voor geschiedenis. Vink het ten slotte uit om cookies uit te schakelen .
  • Onder Safari: Klik rechtsboven in de browser op het menu-icoon (gesymboliseerd door een tandwiel). Selecteer Instellingen. Klik op Toon geavanceerde instellingen. Klik in het gedeelte “Privacy” op Inhoudsinstellingen. In het gedeelte “Cookies” kunt u kan cookies blokkeren .
  • In Chrome: Klik rechtsboven in de browser op het menu-icoon (gesymboliseerd door drie horizontale streepjes). Selecteer Instellingen. Klik op Toon geavanceerde instellingen. Klik in het gedeelte “Privacy” op voorkeuren. In het tabblad ” Privacy ” kunt u kan cookies blokkeren .

9. Toepasselijk recht en bevoegdheidsverdeling

Elk geschil in verband met het gebruik van deze site is onderworpen aan het Franse recht. Exclusieve jurisdictie wordt gegeven aan de bevoegde rechtbanken van Parijs.

10. De belangrijkste betrokken wetten

Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, met name gewijzigd door wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004 met betrekking tot informatica, bestanden en vrijheden.

Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor het vertrouwen in de digitale economie.

11. Woordenlijst

Gebruiker: internetgebruiker die verbinding maakt via de bovengenoemde site.

Publicatiebeheerder: een natuurlijk persoon of een rechtspersoon.

Persoonlijke informatie: “informatie die, in welke vorm dan ook, direct of indirect, de identificatie mogelijk maakt van de natuurlijke personen op wie ze van toepassing is” (artikel 4 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).